“GRECO-ի փորձը կոռուպցիայի դեմ պայքարում” թեմային նվիրված միջազգային սեմինար

“GRECO-ի փորձը կոռուպցիայի դեմ պայքարում” թեմայով միջազգային սեմինարն իրականացվել է “Եվրոպական ինտեգրացիա” ՀԿ կողմից Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի աջակցությամբ:

Ծրագիրը նախատեսում էր “GRECO-ի փորձը եւ հնարավորությունները կոռուպցիայի դեմ պայքարում ” (հիմնարար փաստաթղթերի եւ 2006թ.-ի ապրիլի 10-ին Երևանում անցկացված միջազգային սեմինարի նյութերի ժողովավածու) եւ կառույցի փաստաթղթերի հրատարակում:

Ժողովածուն ներառում է հետևյալ նյութերը.

1. Բանաձև (98) 7` Կոռուպցիայի դեմ պայքարող երկրների ստեղծման մասնակի – ընդլայնված պայմանագրի սահմանման մասին: (Ընդունվել է Նախարարների կոմիտեի կողմից 1998թ. մայիսի 5-ին 102րդ նստաշրջանի ընթացքում):

2. Բանաձև (99) 5` Կոռուպցիայի դեմ պայքարող երկրների հիմնադրման մասին (ընդունված 1999 թվականի մայիսի 1-ին):

3. Բանաձև (99) 5 -ի լրացում` ԳՐԵԿՈ-ի կանոնադրությանը:

4. ԳՐԵԿՈ (2005) 6E, ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՆՈՐՄԵՐ:

5. Նախարարների կոմիտեի կողմից անդամ երկրներին ուղղված R (2003) 4-րդ հանձնարարականը` քաղաքական կուսակցությունների ընտրարշավների ֆինանսավորման հարցում ընդունված հակակոռուպցիոն համընդհանուր կանոնների վերաբերյալ:

6. Նախագահների կոմիտեի կողմից անդամ երկրներին ուղղված պաշտոնյաների վարքագծի նորմերի ձեռնարկի վերաբերյալ հանձնարարական No R (2000) 10:

7. Բանաձև (97) 24, քսան հիմնական սկզբունքները կոռուպցիայի դեմ պայքարում:

8. ԳՐԵԿՈ, Հայաստանի զեկույցը:

9.  Կ. Կլերոմոնտոյի զեկույցը միջազգային սեմինարի ընթացքում:


 

պայմանագրի GRECO Æ öàðÒÀ ºì Ðܲð²ìàðàôÂÚàôÜÜ

ºðÀ ÎàèàôäòƲÚÆ ¸ºØ ä²Úø²ðàôØ

(ÐÆØܲð²ð ö²êî²ÂÔºðÆ ºì 2006Ã.-Æ ²äðÆÈÆ

10-ÆÜ ºðºì²ÜàôØ ²Üòβòì²Ì ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ êºØÆÜ

²ðÆ ÜÚàôºðÆ ÄàÔàì²Ìàô)

¶ÇñùÁ Ññ³ï³ñ³Ïí»É ¿ §ºíñáå³Ï³Ý ÇÝï»·ñ³ódz¦

ÐÎ-Ç ÏáÕÙÇó, üñǹñÇË-¾μ»ñï-ÐÇÙݳ¹ñ³ÙÇ Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý

Ù³ëݳ×ÛáõÕÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Uμ Çñ³Ï³Ý³óí³Í §GRECO-Æ

öàðÒÀ ºì Ðܲð²ìàðàôÂÚàôÜܺðÀ ÎàèàôäòƲÚÆ ¸ºØ

ä²Úø²ðàôئ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ë»ÙÇݳñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:

ÄáÕáí³ÍáõÝ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ý»ï¨Û³É ÝÛáõûñÁ.

1. ´³Ý³Ó¨ (98) 7` ÎáéáõåódzÛÇ ¹»å å³Ûù³ñáÕ »ñÏñÝ»ñÇ EUμC (¶ðº-

Îà) ëï»ÕÍÙ³Ý Ù³ëݳÏÇ ¨ ÁݹɳÛÝí³Í å³Ûٳݳ·ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý

Ù³ëÇÝ: (ÀݹáõÝí»É ¿ ܳ˳ñ³ñÝ»ñÇ ÏáÙÇï»Ç ÏáÕÙÇó 1998 Ãí³Ï³-

ÝÇ Ù³ÛÇëÇ 5-ÇÝ 102ñ¹ Ýëï³ßñç³ÝÇ ÁÝóóùáõÙ):

2. ´³Ý³Ó¨ (99) 5` ÎáéáõåódzÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñáÕ »ñÏñÝ»ñÇ EUμC (¶ðº-

Îà) ÑÇÙݳ¹ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ (ÁݹáõÝí³Í 1999 Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ÛÇëÇ 1-ÇÝ):

3. ´³Ý³Ó¨ (99) 5-Ç Èñ³óáõÙ` ¶ðºÎà- Ç Î³Ýáݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ:

4. ¶ðºÎà (2005) 6E, Àܲò²Î²ð¶Æ Üàðغð:

5. ܳ˳ñ³ñÝ»ñÇ ÏáÙÇï»Ç ÏáÕÙÇó ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇÇÝ áõÕÕí³Í R

(2003) 4-ñ¹ ѳÝÓݳñ³ñ³Ï³ÝÁ` ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ

¨ ÁÝïñ³ñß³íÝ»ñÇ ýÇݳÝë³íáñÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ ÁݹáõÝí³Í ѳϳÏáéáõåóÇáÝ

ѳÙÁݹѳÝáõñ ϳÝáÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É:

6. ܳ˳·³ÑÝ»ñÇ ÏáÙÇï»Ç ÏáÕÙÇó ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í å³ßïáÝÛ

³Ý»ñÇ í³ñù³·ÍÇ ÝáñÙ»ñÇ Ó»éݳñÏÇ í»ñ³μ»ñÛ³É Ð³ÝÓݳñ³-

ñ³Ï³Ý No R (2000) 10:

7. ´³Ý³Ó¨ (97) 24, øë³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëϽμaoY¿Ý»ñÁ ÏáéáõåódzÛÇ ¹»Ù

å³Ûù³ñáõÙ:

8. ¶ðºÎà, г۳ëï³ÝÇ ½»ÏáõÛóÁ:

9. ØÇç³½·³ÛÇÝ ë»ÙÇݳñáõÙ Î. ÎÉ»ñáÙáÝï»Ç ½»ÏáõÛóÁ: