Ծանուցում

Սույնով տեղեկացվում են “Եվրոպական ինտեգրացիա” ՀԿ բոլոր անդամները, որ Կազմակերպության վարչության 19.05.2017թ. որոշումների համաձայն, իրականացվել է Կազմակերպության գործունեությամբ առաջացած, պահպանման ժամկետը լրացած և գործնական նշանակությունը կորցրած փաստաթղթերի ոչնչացում այրման միջոցով: