“Եվրոպական ինտեգրացիա” ՀԿ ֆինանսական գործունեության և գույքի օգտագործման տարեկան հաշվետվություն

 

“Եվրոպական ինտեգրացիա” ՀԿ

ֆինանսական գործունեության և գույքի օգտագործման տարեկան հաշվետվություն

/հաշվետուժամանակահատված` 01.01.2018-31.12.2018թ./

 

“Եվրոպական ինտեգրացիա” ՀԿ ֆինանսական մուտքերը հաշվետու ժամանակահատվածում ապահովվել են Կազմակերպության վարչության անդամների կողմից կատարված անհատույց ներդրումների, ստացված անտոկոս փոխառությունների, իսկ ելքերը` ըստ Կազմակերպության բնականոն աշխատանքն ապահովող ծախսերի, ինչպես նաև հաշվետու ժամակահատվածում իրականացվածծրագրով («Խաղաղության գործընթացի կարողությունների կառուցում պաշտոնյաների համար Հայաստանում» («Եվրոպական գործընկերությունը՝ հանուն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման» (EPNK) նախաձեռնության շրջանակներում «Ճգնաժամերի կառավարման նախաձեռնության» (CMI) հետ համագործակցությամբ) նախատեսված ծախսերի:

Հաշվետու ժամանակահատվածում Կազմակերպության ֆինանսական մուտքերի և ելքերի ընդհանրական պատկերը ներկայացվում է ստորև`


* Մուտքերում ներառված է նաև 31.12.2017թ. դրությամբ Կազմակերպության դրամարկղում և բանկային հաշվեհամարում առկա մնացորդը 30.494 ՀՀ դրամի չափով:
 

Գույքիօգտագործում

ՀաշվետուժամանակահատվածումԿազմակերպությանկողմիցգույքի ձեռքբերում կամ օտարում տեղի չի ունեցել:

ՀաշվետուժամանակահատվածումիրականացվելէԿազմակերպությանհիմնականմիջոցներիևպաշարներիգույքագրումևդուրսգրում, արդյունքում31.12.2018թ.դրությամբԿազմակերպությանակտիվներումհաշվառվածգույքըհետևյալնէ՝ 1 թվայինֆոտոխցիկ, 1 պրոեկտոր, 1 դյուրակիրհամակարգիչ, ծրագրայինապահովումMicrosoftBusiness 2013 ևESETNOD 32: