Կազմակերպության կառուցվածք

Կազմակերպության կառուցվածքը (Քաղվածք  Կանոնադրությունից,  վարչության համապատասխան նիստերի արձանագրություններից)

Կազմակերպության կառավարման մարմիններն են Ժողովը և գործադիր մարմինը: 

Կազմակերպության` վերահսկողություն իրականացնող մարմինը վերստուգիչ հանձնաժողովն է:

Կազմակերպության  հերթական ժողովը`

գումարվում է հինգ տարին մեկ անգամ  (Կանոնադրությամբ նախատեսված է նաև արտահերթ ժողովի հրավիրման ընթացակարգ):

Կազմակերպության վարչությունը`

ընտրվում է ժողովի կողմից,

համարվում է Կազմակերպության կոլեգիալ կառավարման մարմինը Կազմակերպության ժողովների միջև ընկած ժամանակահատվածում,

քննարկում և որոշումներ է կայացնում Կազմակերպության գործունեությանն առնչվող բոլոր հարցերի վերաբերյալ, բացառությամբ այն հարցերի, որոնք Կազմակերպության ժողովի և գործադիր մարմնի բացառիկ իրավասությունների դաշտում են,

ներկայումս, համաձայն ժողովի որոշման, վարչության անդամների թիվը սահմանված է 9:

Կազմակերպության նախագահը`

ընտրվում է ժողովի կողմից վարչության կազմից,

ղեկավարում է Կազմակերպության վարչության աշխատանքները և հանդիսանում է Կազմակերպության գործադիր մարմինը Կազմակերպության վարչության նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում,

որոշումներ է կայացնում Կազմակերպության գործունեության ընթացիկ հարցերի վերաբերյալ` բացառությամբ Կազմակերպության ժողովի և վարչության իրավասությանը պատկանող հարցերի:

Կազմակերպության փոխնախագահը`

ընտրվում է ժողովի կողմից վարչության կազմից,

կատարում է Կազմակերպության նախագահի կողմից իր վրա դրված առանձին լիազորությունները:

Կազմակերպության նախագահի հանձնարարությամբ` նրա բացակայության ժամանակահատվածում կատարում է Կազմակերպության նախագահի պարտականությունները.

Կազմակերպության քարտուղարը`

ընտրվում է ժողովի կողմից վարչության կազմից,

կատարում է Կազմակերպության նախագահի կողմից իր վրա դրված առանձին լիազորությունները:

Կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովը`

Կազմակերպության վերահսկողություն իրականացնող մարմինն է, ընտրվում է ժողովի կողմից: